PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHI LĂNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khu Thống Nhất - Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Tên giám đốc : Hà Văn Kim