UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA CÁT

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Xã Gia Cát, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
Tên giám đốc : Đường Long Biên