UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG CƯỜNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : UBND xã Thượng Cường, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn
Tên giám đốc : Vi Văn Học